O czasopiśmie | Komitet redakcyjny | Instrukcje dla Autorów | Oświadczenie Autorów | Recenzenci Prac | Formularz Recenzenta | Forum
 
   
Czasopismo jest indeksowane w Index Copernicus ICV 2015:49.19
Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.
Informacje zawarte w czasopiśmie są udostępniane
na zasadzie Open Access - dostęp do informacji naukowej
jest bezpłatny i nieograniczony
Artykuły są udostępniane na podstawie Licencji CC BY NC ND 3.0 Polska: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
 
   

Redaktor naczelny/ adres redakcji:
dr hab.n.med.,prof.nadzw.PUM Małgorzata Piasecka
Katedra i Zakład Histologii i Biologii Rozwoju,Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
71-210 Szczecin,ul.Żołnierska 48
tel. +48 91 48 00 917 (908),  e-mail: mpiasecka@ipartner.com.pl lub mpiasecka@postepyandrologii.pl